MonoCromo - 2010 - Tinta sobre papel - 40 x 30 cm

DIBUJOS : TINTAS

3

2

1